Století dánské a české nábytkové tvorby: konvergence, divergence
A century of Danish and Czech furniture design: convergence and divergence
Pavla Rossini, Jiří Pelcl (eds.) ; překlad: John Comer, Nicholas Orsillo, Anna Vrbová

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  8
10
14
14
16
32
38
44
44
46
52
52
54
54
62
68
68
74
76
82
118
122
122
124
126
126
134
140
142
146
150
160
168
168
ÚVODNÍ SLOVO
SPOLECNÉ A ROZDÍLNÉ V DESIGNU NÁBYTKU DÁNSKA A CESKA PAVLA ROSSINI
Od remeslné k tovární výrobé
Moderní pojetí obytného interiéru
Cesty se rozcházejí
Restrukturalizace nábytkárské produkce -pluralita tvurcích prístupu
STUDIUM NÁBYTKOVÉHO DESIGNU V DÁNSKU JENS OVERBYE
Od umelecky pojatého ? sériové vyrábenému precmetu ? uplatneni v interiéru
Pocátky Oddelení tvorby nábytku na Akademii uméní
Škola umeleckých remesel
Škola interiérové architektury
Aarhuská škola architektury
Univerzitní obor nábytkového designu
Soucasné strukturální zmény
HISTORIE A SOUCASNOST ODBORNÉHO ŠKOLSTVÍ DESIGNU NÁBYTKU V CESKÉ REPUBLICE / CESKOSLOVENSKU Jlfií PELCL. ALENA ŠTERBOVÁ
Raná historie
Meziválecné období 1918-1938 Poválecné období 1945-1989 Soucasnost
MEZI TRADICÍ A AVANTGARDOU - ? TVORBE MODERNÍHO NÁBYTKU V DÁNSKU PAVLA ROSSINI
Rozvoj mestského bydleni
Od salonu ? nábytku pro denní užitek: hnutí za lepší bydleni Výstavy Cechu truhláru Funkcionalistické inspirace
Bauhaus po dánsku, okorenený kulturním radikalismem
Prítomná minulost - aktualizace historických nábytkových typu
První uspéchy na mezinárodní scéne Revolucní využití tradicního dreva Zlatý vek nábytkárství FDB - nábytek pro lidi Danish Modern - nemoderní'
Fascinace novými materiály - af žije plastik Barevné v ze obydlí Chlad a elegance kovu
172 Nejen pro verejné prostory 178 Postmoderna a jak dál?
184 Ekologický imperativ jako možnost prežití
194 Na križovatce retra s inovaci
200 Design Art-autorskýdesign
200 Obydli digitálního nomáda
208 New Danish Modern - cool styl
212 Glokálni design nábytku
216 BYDLENÍ A NÁBYTEK V CESKÝCH ZEMÍCH OD PRELOMU 19. DO KONCE 20. STOLETÍ IVANA CAPKOVÁ
246 Východiska a predpoklady zmen v bydleni a designu nábytku v ceských zemích od rozvoje industrializace
24? Mezi svetovými válkami
250 Od poválecných let ? sametové revoluci
252 Promeny koncepcí, stylu a výroby bytového zarízeni do sklonku 20. století
252 Fenomén ceského kubismu, rondokubismu a zahranicní impulzy
268 Nové. hygienicky, prumyslové
278 Snahy o zachování hodnot a cinnost SCD
280 Od milánského trienále v roce 1947 ? bruselské svetové výstave EXPO 58
286 Nástup nových materiálu
292 Navzdory centralizaci
300 Nábytkárská scéna mimo kolosy
314 CESKÝ DESIGN NÁBYTKU 1989-2016 KLÁRA PELOUŠKOVÁ
334 ceská ekonomika, nábytkárský prumysl a výrobní podniky v transformaci
340 Zánik výzkumných instituci, vznik Design Centra CR a dalších profesních organizaci
342 Ceské variace na postmodernismus v designu nábytku
348 Polistopadová doba a neomodernistický design nastupující generace
358 Experimenty s novými materiály
360 Nultá léta a spolupráce designéru s výrobci
366 Návraty do minulosti
368 Nejmladši generace designéru
376 PROFILY AUTORU 378 SLOVNÍCEK ZKRATEK 382 JMENNÝ REJSTRÍK
386	FOTOGRAFIE A ZDROJE OBRAZOVÉHO MATERIÁLU
387	VÝBÉR Z LITERATURY 392 POZNÁMKY
CONTENT
9 FOREWORD
13 PARALLELS AND DIFFERENCES IN DANISH AND CZECH FURNITURE DESIGN PAVLA ROSSINI
17	From handcrafting to factory production
17 Modern conceptions of the home interior 21 Divergent paths
31 Restructuring the furniture-making industry -a plurality of creative approaches
41 FURNITURE DESIGN EDUCATION IN DENMARK JENS OVERBYE
43 Going from a product of art to industrially manufactured spatial equipment
43 The beginnings of the School of Furniture at the Academy
47 The School of Arts and Crafts
51 The School of Interior Architecture
55 Tne Aarhus School of Architecture
55 The degree programme in furniture design
55 Ongoing restructuring
65 HISTORICALAND CONTEMPORARY PROFESSIONAL EDUCATION IN FURNITURE DESIGN IN THE CZECH REPUBLIC/CZECHOSLOVAKIA JIRÍ PELCL. ALENA ŠTERBOVÁ
67 Early history
67 The interwar period: 1918-1938 73 The postwar period: 1945-1989 73 Present
85 BETWEEN TRADITION AND THE AVANT-GARDE:
TOWARDS MODERN FURNITURE DESIGN IN DENMARK PAVLA ROSSINI
119 Thedevelopmentof urban living
123 From the salon to furniture for daily use: the movement for better home living
123 The cabinet-makers' guild exhibition 125 Functionalist inspiration
127 Bauhaus ŕ la Denmark, with a dash of cultural radicalism
127 The present past - updating historical furniture types
135 Earliest success on the international scene
141 The revolutionary use of traditional wood
143 The golden age of furniture-making
147 FDB-furniture for people
151 The Danish modern becomes unmodern
161 A fascination with new materials - long live plastic
169 Acolourful vision of living
169 The coolness and elegance of metal
173 For more than just public spaces
179 The postmodern and where from here?
185 The environmental imperative as a way to survive 193 At the crossroads of retro and innovation 201 Design art
201 The home of a digital nomad 209 New Danish Modern-the cool style 213 Giocai furniture design
219 HOUSING AND FURNITURE IN THE CZECH LANDS FROM THE TURN OFTHE CENTURY TO THE LATE 20TH CENTURY IVANA CAPKOVÁ
247 The causes and preconditions of changes in housing and furniture design in the Czech lands since the industrial boom
247 Between the world wars
251 From the postwar years to the Velvet Revolution
253 Transformations in concepts, styles and production in home furnishings until the end of the 20th century / A new era and a new style
253 Czech Cubism, Rondo-Cubism and foreign stimuli 269 New, hygienic, industrial
279 Attempts at preserving the values and activities of the Association of Czechoslovak Artwork
281 From the Triennale di Milano of 1947 to EXPO 58 in Brussels
287 The introduction of new materials 287 In the face of centralization
301 The furniture scene outside the manufacturing giants
317 CZECH FURNITURE DESIGN: 1989-2016 KLÁRAPELOUŠKOVÁ
335 The Czech economy, the furniture industry and
manufacturing enterprises during the transformation
339 The demise of research institutions, the founding of the Design Centre of the Czech Republic and other professional organizations
343 Czech variations on postmodernism in furniture design
349 The post-November period and the unmodern design of the up-and-coming generation
359 Experiments with new materials
361 The 2000s and collaboration between designers and producers
367 Returning to the past
369 The newest generation of designers
377 AUTHOR BIOS
379 A LIST OF ABBREVIATIONS
382 AN INDEX OF NAMES
386	PHOTOGRAPHS AND SOURCES OF IMAGES
387	A SELECT BIBLIOGRAPHY 392 NOTES
7
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01100355
3 BOE303
5 20190312114625.3
7 ta
8 150611s2018----xr ac||e||||||001|0|cze||
15 ## $a cnb002706712
20 ## $a 978-80-87989-09-8 $q (brožováno)
40 ## $a OLA001 $b cze $d BOE303 $e rda
41 1# $a cze $a eng $h cze
43 ## $a e-xr--- $a e-dk---
44 ## $a xr $a dk
45 ## $a x-y-
72 #7 $a 74 $x Kresba. Umělecká řemesla $2 Konspekt $9 21
245 00 $a Století dánské a české nábytkové tvorby: konvergence, divergence = $b A century of Danish and Czech furniture design: convergence and divergence / $c Pavla Rossini, Jiří Pelcl (eds.) ; překlad: John Comer, Nicholas Orsillo, Anna Vrbová
246 31 $a Century of Danish and Czech furniture design: convergence and divergence
250 ## $a Vydání první
264 #1 $a V Praze : $b Vysoká škola uměleckoprůmyslová ve spolupráci s Královskou dánskou akademií umění - Fakultou architektury, designu a restaurátorství, $c 2018
300 ## $a 392 stran : $b ilustrace (převážně barevné), portréty ; $c 25 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
546 ## $a Souběžný anglický text
648 #7 $a 20.-21. století $2 czenas $7 ch462155
650 #4 $a nábytkový design
650 #4 $a český design
650 #4 $a dánský design
650 #4 $a dánský nábytek
650 #4 $a český nábytek
655 #4 $a sborníky
700 1# $a Rossini, Pavla $7 jo2013772036 $4 edt $e Editor
700 1# $a Pelcl, Jiří, $d 1950- $7 jo20000075431 $4 edt $e Editor
700 1# $a Comer, John $7 ola2011645011 $4 trl $e Překladatel
700 1# $a Orsillo, Nicholas, $d 1978- $7 pna2009526007 $4 trl $e Překladatel
700 1# $a Vrbová, Anna, $d 1986- $7 xx0078290 $4 trl $e Překladatel
901 $b 9788087989098 $f 1. vydání $o 20180710
910 ## $a BOE303 $b C21488
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link